OBCHODNÍ PODMÍNKY

SALONU DOBRÁ PEDIKÚRA

 

Název provozovny: Dobrá pedikúra

Poskytovatel služeb: Lenka Kapralčíková

Adresa provozovny: Hviezdoslavova 1600/6, 149 00 Praha 4

IČO: 06069312

E-mail: Lenka@dobrapedikura.cz

Telefon: 774 536 520

Internetové stránky: www.dobrapedikura.cz

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a klientem (jiná fyzická osoba).

Poskytovatel služby vykonává činnost na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaní pedikúry.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel služby měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Termín návštěvy

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí klient sám. 

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem a to osobně – po vykonané službě, telefonicky na tel. čísle +420 774 536 520 (lze využít také sms nebo whatsapp), mailem na adresu Lenka@dobrapedikura.cz, nebo v rezervačním systému myFox na adrese https://lenkakapralcikova.snippet.myfox.cz/. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání návštěvy

Pokud se klient nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom poskytovatele služeb nejpozději 24 h před sjednaným termínem. Může tak učinit telefonicky na tel. č. +420 774 536 520 (lze využít také sms nebo whatsapp), mailem na adresu Lenka@dobrapedikura.cz, využitím odkazu v informačním mailu o potvrzení rezervace systému MyFox. 

Pokud klient návštěvu nezruší s předstihem alespoň 24 hodin předem bude možné další termín návštěvy rezervovat pouze přes rezervační systém MyFox.

Předčasný příchod

K čekání jsou v provozovně určeny prostory čekárny, avšak není doporučeno chodit na ošetření dříve než 5 minut před plánovaným ošetřením. Při příchodu možno klepat.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. U některých služeb kratšího časového rozsahu nelze výše uvedené aplikovat a pokud přijde klient s více než 15-ti minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) klient má akutní kožní onemocnění nohou a nehtů, zánětlivé procesy apod.

b) klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

d) klient se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní klienty salonu.

e) u klienta se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služby běžně používají. Klient je povinen na tuto skutečnost poskytovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

 

3. REKLAMACE SLUŽEB

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovny. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

 

4. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 3.1.2023.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.